פרק ה
[רביעי] [א] ויקרא משה אל־כל־ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את־החקים ואת־המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם:
[ב] יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב:
[ג] לא את־אבתינו כרת יהוה את־הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים:
[ד] פנים ׀ בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש:
[ה] אנכי עמד בין־יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את־דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא־עליתם בהר לאמר: ס
[ו] אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:
[ז] לא־יהיה־לך אלהים אחרים על־פני:
[ח] לא־תעשה־לך פסל ׀ כל־תמונה אשר בשמים ׀ ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים׀ מתחת לארץ:
[ט] לא־תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על־בנים ועל־שלשים ועל־רבעים לשנאי:
[י] ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו מצותי: ס
[יא] לא תשא את־שם־יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר־ישא את־שמו לשוא: ס
[יב] שמור את־יום השבת לקדשו כאשר צוך׀ יהוה אלהיך:
[יג] ששת ימים תעבד ועשית כל־מלאכתך:
[יד] ויום השביעי שבת׀ ליהוה אלהיך לא תעשה כל־מלאכה אתה ובנך־ובתך ועבדך־ואמתך ושורך וחמרך וכל־בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך:
[טו] וזכרת כי־עבד היית׀ בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על־כן צוך יהוה אלהיך לעשות את־יום השבת: ס
[טז] כבד את־אביך ואת־אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען׀ יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר־יהוה אלהיך נתן לך: ס
[יז] לא תרצח ס ולא תנאף ס ולא תגנב ס ולא־תענה ברעך עד שוא: ס

[יח] ולא תחמד אשת רעך ס ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך: ס

[חמישי] [יט] את־הדברים האלה דבר יהוה אל־כל־קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על־שני לחת אבנים ויתנם אלי:
[כ] ויהי כשמעכם את־הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל־ראשי שבטיכם וזקניכם:
[כא] ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את־כבדו ואת־גדלו ואת־קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי־ידבר אלהים את־האדם וחי:
[כב] ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם־יספים ׀ אנחנו לשמע את־קול יהוה אלהינו עוד ומתנו:
[כג] כי מי כל־בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך־האש כמנו ויחי:
[כד] קרב אתה ושמע את כל־אשר יאמר יהוה אלהינו ואת׀ תדבר אלינו את כל־אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו:
[כה] וישמע יהוה את־קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את־קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל־אשר דברו:
[כו] מי־יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את־כל־מצותי כל־הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם:
[כז] לך אמר להם שובו לכם לאהליכם:
[כח] ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל־המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה:
[כט] ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל:
[ל] בכל־הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון: