פרק ו
[א] וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה:
[ב] למען תירא את־יהוה אלהיך לשמר את־כל־חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן־בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך:
[ג] ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש: פ
[ששי] [ד] שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה ׀ אחד:
[ה] ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשך ובכל־מאדך:
[ו] והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על־לבבך:
[ז] ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:
[ח] וקשרתם לאות על־ידך והיו לטטפת בין עיניך:
[ט] וכתבתם על־מזזות ביתך ובשעריך: ס
[י] והיה כי יביאך׀ יהוה אלהיך אל־הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא־בנית:
[יא] ובתים מלאים כל־טוב אשר לא־מלאת וברת חצובים אשר לא־חצבת כרמים וזיתים אשר לא־נטעת ואכלת ושבעת:
[יב] השמר לך פן־תשכח את־יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:
[יג] את־יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע:
[יד] לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם:
[טו] כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן־יחרה אף־יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה: ס
[טז] לא תנסו את־יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה:
[יז] שמור תשמרון את־מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך:
[יח] ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את־הארץ הטבה אשר־נשבע יהוה לאבתיך:
[יט] להדף את־כל־איביך מפניך כאשר דבר יהוה: ס
[כ] כי־ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם:
[כא] ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה:
[כב] ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים ׀ במצרים בפרעה ובכל־ביתו לעינינו:
[כג] ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את־הארץ אשר נשבע לאבתינו:
[כד] ויצונו יהוה לעשות את־כל־החקים האלה ליראה את־יהוה אלהינו לטוב לנו כל־הימים לחיתנו כהיום הזה:
[כה] וצדקה תהיה־לנו כי־נשמר לעשות את־כל־המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו: ס