פרק ח
[א] כל־המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את־הארץ אשר־נשבע יהוה לאבתיכם:
[ב] וזכרת את־כל־הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את־אשר בלבבך התשמר מצותו מצותיו אם־לא:
[ג] ויענך וירעבך ויאכלך את־המן אשר לא־ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על־הלחם לבדו יחיה האדם כי על־כל־מוצא פי־יהוה יחיה האדם:
[ד] שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה:
[ה] וידעת עם־לבבך כי כאשר ייסר איש את־בנו יהוה אלהיך מיסרך:
[ו] ושמרת את־מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו:
[ז] כי יהוה אלהיך מביאך אל־ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר:
[ח] ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ־זית שמן ודבש:
[ט] ארץ אשר לא במסכנת תאכל־בה לחם לא־תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת:
[י] ואכלת ושבעת וברכת את־יהוה אלהיך על־הארץ הטבה אשר נתן־לך:
[שני] [יא] השמר לך פן־תשכח את־יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום:
[יב] פן־תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת:
[יג] ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה־לך וכל אשר־לך ירבה:
[יד] ורם לבבך ושכחת את־יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:
[טו] המוליכך במדבר׀ הגדל והנורא נחש ׀ שרף ועקרב וצמאון אשר אין־מים המוציא לך מים מצור החלמיש:
[טז] המאכלך מן במדבר אשר לא־ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך:
[יז] ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את־החיל הזה:
[יח] וזכרת את־יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את־בריתו אשר־נשבע לאבתיך כיום הזה: פ
[יט] והיה אם־שכח תשכח את־יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון:
[כ] כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם: פ