פרק טז
[א] ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית־אל:
[ב] ויצא מבית־אל לוזה ועבר אל־גבול הארכי עטרות:
[ג] וירד־ימה אל־גבול היפלטי עד גבול בית־חורן תחתון ועד־גזר והיו תצאתו תצאתיו ימה:
[ד] וינחלו בני־יוסף מנשה ואפרים:
[ה] ויהי גבול בני־אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד־בית חורן עליון:
[ו] ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה:
[ז] וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן:
[ח] מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני־אפרים למשפחתם:
[ט] והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני־מנשה כל־הערים וחצריהן:
[י] ולא הורישו את־הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד־היום הזה ויהי למס־עבד: פ