פרק יח
[א] ויקהלו כל־עדת בני־ישראל שלה וישכינו שם את־אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם:
[ב] ויותרו בבני ישראל אשר לא־חלקו את־נחלתם שבעה שבטים:
[ג] ויאמר יהושע אל־בני ישראל עד־אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את־הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם:
[ד] הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי:
[ה] והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על־גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על־גבולם מצפון:
[ו] ואתם תכתבו את־הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו:
[ז] כי אין־חלק ללוים בקרבכם כי־כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה:
[ח] ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את־ההלכים לכתב את־הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה:
[ט] וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על־ספר ויבאו אל־יהושע אל־המחנה שלה:
[י] וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק־שם יהושע את־הארץ לבני ישראל כמחלקתם: פ
[יא] ויעל גורל מטה בני־בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף:
[יב] ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן־הירדן ועלה הגבול אל־כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיה והיו תצאתיו מדברה בית און:
[יג] ועבר משם הגבול לוזה אל־כתף לוזה נגבה היא בית־אל וירד הגבול עטרות אדר על־ההר אשר מנגב לבית־חרון תחתון:
[יד] ותאר הגבול ונסב לפאת־ים נגבה מן־ההר אשר על־פני בית־חרון נגבה והיה והיו תצאתיו אל־קרית־בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת־ים:
[טו] ופאת־נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל־מעין מי נפתוח:
[טז] וירד הגבול אל־קצה ההר אשר על־פני גי בן־הנם אשר בעמק רפאים צפונה וירד גי הנם אל־כתף היבוסי נגבה וירד עין רגל:
[יז] ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל־גלילות אשר־נכח מעלה אדמים וירד אבן בהן בן־ראובן:
[יח] ועבר אל־כתף מול־הערבה צפונה וירד הערבתה:
[יט] ועבר הגבול אל־כתף בית־חגלה צפונה והיה׀ והיו׀ תצאותיו תצאות הגבול אל־לשון ים־המלח צפונה אל־קצה הירדן נגבה זה גבול נגב:
[כ] והירדן יגבל־אתו לפאת־קדמה זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה סביב למשפחתם:
[כא] והיו הערים למטה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית־חגלה ועמק קציץ:
[כב] ובית הערבה וצמרים ובית־אל:
[כג] והעוים והפרה ועפרה:
[כד] וכפר העמני העמנה והעפני וגבע ערים שתים־עשרה וחצריהן:
[כה] גבעון והרמה ובארות:
[כו] והמצפה והכפירה והמצה:
[כז] ורקם וירפאל ותראלה:
[כח] וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית ערים ארבע־עשרה וחצריהן זאת נחלת בני־בנימן למשפחתם: פ