פרק כ
[א] וידבר יהוה אל־יהושע לאמר:
[ב] דבר אל־בני ישראל לאמר תנו לכם את־ערי המקלט אשר־דברתי אליכם ביד־משה:
[ג] לנוס שמה רוצח מכה־נפש בשגגה בבלי־דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם:
[ד] ונס אל־אחת׀ מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני־העיר ההיא את־דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו־לו מקום וישב עמם:
[ה] וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא־יסגרו את־הרצח בידו כי בבלי־דעת הכה את־רעהו ולא־שנא הוא לו מתמול שלשום:
[ו] וישב׀ בעיר ההיא עד־עמדו לפני העדה למשפט עד־מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז׀ ישוב הרוצח ובא אל־עירו ואל־ביתו אל־העיר אשר־נס משם:
[ז] ויקדשו את־קדש בגליל בהר נפתלי ואת־שכם בהר אפרים ואת־קרית ארבע היא חברון בהר יהודה:
[ח] ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו את־בצר במדבר במישר ממטה ראובן ואת־ראמת בגלעד ממטה־גד ואת־גלון גולן בבשן ממטה מנשה:
[ט] אלה היו ערי המועדה לכל׀ בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל־מכה־נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד־עמדו לפני העדה: פ