פרק כא
[א] ויגשו ראשי אבות הלוים אל־אלעזר הכהן ואל־יהושע בן־נון ואל־ראשי אבות המטות לבני ישראל:
[ב] וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד־משה לתת־לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו: פ
[ג] ויתנו בני־ישראל ללוים מנחלתם אל־פי יהוה את־הערים האלה ואת־מגרשיהן:
[ד] ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן־הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה: ס
[ה] ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה־אפרים וממטה־דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר: ס
[ו] ולבני גרשון ממשפחות מטה־יששכר וממטה־אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה: ס
[ז] לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה: ס
[ח] ויתנו בני־ישראל ללוים את־הערים האלה ואת־מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד־משה בגורל: פ
[ט] ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר־יקרא אתהן בשם:
[י] ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה:
[יא] ויתנו להם את־קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת־מגרשה סביבתיה:
[יב] ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה באחזתו: ס
[יג] ולבני׀ אהרן הכהן נתנו את־עיר מקלט הרצח את־חברון ואת־מגרשה ואת־לבנה ואת־מגרשה:
[יד] ואת־יתר ואת־מגרשה ואת־אשתמע ואת־מגרשה:
[טו] ואת־חלן ואת־מגרשה ואת־דבר ואת־מגרשה:
[טז] ואת־עין ואת־מגרשה ואת־יטה ואת־מגרשה את־בית שמש ואת־מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה: ס
[יז] וממטה בנימין את־גבעון ואת־מגרשה את־גבע ואת־מגרשה:
[יח] את־ענתות ואת־מגרשה ואת־עלמון ואת־מגרשה ערים ארבע:
[יט] כל־ערי בני־אהרן הכהנים שלש־עשרה ערים ומגרשיהן: ס
[כ] ולמשפחות בני־קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים:
[כא] ויתנו להם את־עיר מקלט הרצח את־שכם ואת־מגרשה בהר אפרים ואת־גזר ואת־מגרשה:
[כב] ואת־קבצים ואת־מגרשה ואת־בית חורן ואת־מגרשה ערים ארבע: ס
[כג] וממטה־דן את־אלתקא ואת־מגרשה את־גבתון ואת־מגרשה:
[כד] את־אילון ואת־מגרשה את־גת־רמון ואת־מגרשה ערים ארבע:
[כה] וממחצית מטה מנשה את־תענך ואת־מגרשה ואת־גת רמון ואת־מגרשה ערים שתים:
[כו] כל־ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני־קהת הנותרים: ס
[כז] ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את־עיר מקלט הרצח את־גלון גולן בבשן ואת־מגרשה ואת־בעשתרה ואת־מגרשה ערים שתים: ס
[כח] וממטה יששכר את־קשיון ואת־מגרשה את־דברת ואת־מגרשה:
[כט] את־ירמות ואת־מגרשה את־עין גנים ואת־מגרשה ערים ארבע: ס
[ל] וממטה אשר את־משאל ואת־מגרשה את־עבדון ואת־מגרשה:
[לא] את־חלקת ואת־מגרשה ואת־רחב ואת־מגרשה ערים ארבע: ס
[לב] וממטה נפתלי את־עיר׀ מקלט הרצח את־קדש בגליל ואת־מגרשה ואת־חמת דאר ואת־מגרשה ואת־קרתן ואת־מגרשה ערים שלש:
[לג] כל־ערי הגרשני למשפחתם שלש־עשרה עיר ומגרשיהן: ס
[לד] ולמשפחות בני־מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את־יקנעם ואת־מגרשה את־קרתה ואת־מגרשה:
[לה] את־דמנה ואת־מגרשה את־נהלל ואת־מגרשה ערים ארבע: ס
[לו] וממטה־גד את־עיר מקלט הרצח את־רמת בגלעד ואת־מגרשה ואת־מחנים ואת־מגרשה:
[לז] את־חשבון ואת־מגרשה את־יעזר ואת־מגרשה כל־ערים ארבע:
[לח] כל־הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה:
[לט] כל ערי הלוים בתוך אחזת בני־ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן:
[מ] תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל־הערים האלה: ס
[מא] ויתן יהוה לישראל את־כל־הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה:
[מב] וינח יהוה להם מסביב ככל אשר־נשבע לאבותם ולא־עמד איש בפניהם מכל־איביהם את כל־איביהם נתן יהוה בידם:
[מג] לא־נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר־דבר יהוה אל־בית ישראל הכל בא: פ