פרק ג
[א] וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד־הירדן הוא וכל־בני ישראל וילנו שם טרם יעברו:
[ב] ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה:
[ג] ויצוו את־העם לאמר כראתכם את ארון ברית־יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו:
[ד] אך׀ רחוק יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במדה אל־תקרבו אליו למען אשר־תדעו את־הדרך אשר תלכו־בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום: פ
[ה] ויאמר יהושע אל־העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות:
[ו] ויאמר יהושע אל־הכהנים לאמר שאו את־ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את־ארון הברית וילכו לפני העם: ס
[ז] ויאמר יהוה אל־יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל־ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם־משה אהיה עמך:
[ח] ואתה תצוה את־הכהנים נשאי ארון־הברית לאמר כבאכם עד־קצה מי הירדן בירדן תעמדו: פ
[ט] ויאמר יהושע אל־בני ישראל גשו הנה ושמעו את־דברי יהוה אלהיכם:
[י] ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את־הכנעני ואת־החתי ואת־החוי ואת־הפרזי ואת־הגרגשי והאמרי והיבוסי:
[יא] הנה ארון הברית אדון כל־הארץ עבר לפניכם בירדן:
[יב] ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש־אחד איש־אחד לשבט:
[יג] והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל־הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד:
[יד] ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את־הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם:
[טו] וכבוא נשאי הארון עד־הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על־כל־גדותיו כל ימי קציר:
[טז] ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד־אחד הרחק מאד באדם מאדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים־המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו:
[יז] ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית־יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל־ישראל עברים בחרבה עד אשר־תמו כל־הגוי לעבר את־הירדן: