פרק ד
[א] ויהי כאשר־תמו כל־הגוי לעבור את־הירדן פ
ויאמר יהוה אל־יהושע לאמר:

[ב] קחו לכם מן־העם שנים עשר אנשים איש־אחד איש־אחד משבט:
[ג] וצוו אותם לאמר שאו־לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים־עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר־תלינו בו הלילה: ס
[ד] ויקרא יהושע אל־שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש־אחד איש־אחד משבט:
[ה] ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל־תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על־שכמו למספר שבטי בני־ישראל:
[ו] למען תהיה זאת אות בקרבכם כי־ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם:
[ז] ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית־יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד־עולם:
[ח] ויעשו־כן בני־ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי־עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל־יהושע למספר שבטי בני־ישראל ויעברום עמם אל־המלון וינחום שם:
[ט] ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה:
[י] והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל־הדבר אשר־צוה יהוה את־יהושע לדבר אל־העם ככל אשר־צוה משה את־יהושע וימהרו העם ויעברו:
[יא] ויהי כאשר־תם כל־העם לעבור ויעבר ארון־יהוה והכהנים לפני העם:
[יב] ויעברו בני־ראובן ובני־גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה:
[יג] כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו: ס
[יד] ביום ההוא גדל יהוה את־יהושע בעיני כל־ישראל ויראו אתו כאשר יראו את־משה כל־ימי חייו: פ
[טו] ויאמר יהוה אל־יהושע לאמר:
[טז] צוה את־הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן־הירדן:
[יז] ויצו יהושע את־הכהנים לאמר עלו מן־הירדן:
[יח] ויהי בעלות כעלות הכהנים נשאי ארון ברית־יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי־הירדן למקומם וילכו כתמול־שלשום על־כל־גדותיו:
[יט] והעם עלו מן־הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו:
[כ] ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן־הירדן הקים יהושע בגלגל:
[כא] ויאמר אל־בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את־אבותם לאמר מה האבנים האלה:
[כב] והודעתם את־בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את־הירדן הזה:
[כג] אשר־הוביש יהוה אלהיכם את־מי הירדן מפניכם עד־עברכם כאשר עשה יהוה אלהיכם לים־סוף אשר־הוביש מפנינו עד־עברנו:
[כד] למען דעת כל־עמי הארץ את־יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את־יהוה אלהיכם כל־הימים: פ