פרק א
[א] ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה־לנו אל־הכנעני בתחלה להלחם בו:
[ב] ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את־הארץ בידו:
[ג] ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגרלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם־אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון:
[ד] ויעל יהודה ויתן יהוה את־הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש:
[ה] וימצאו את־אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את־הכנעני ואת־הפרזי:
[ו] וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אותו ויקצצו את־בהנות ידיו ורגליו:
[ז] ויאמר אדני־בזק שבעים ׀ מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם־לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם: פ
[ח] וילחמו בני־יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי־חרב ואת־העיר שלחו באש:
[ט] ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה:
[י] וילך יהודה אל־הכנעני היושב בחברון ושם־חברון לפנים קרית ארבע ויכו את־ששי ואת־אחימן ואת־תלמי:
[יא] וילך משם אל־יושבי דביר ושם־דביר לפנים קרית־ספר:
[יב] ויאמר כלב אשר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשה:
[יג] וילכדה עתניאל בן־קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן־לו את־עכסה בתו לאשה:
[יד] ויהי בבואה ותסיתהו לשאל מאת־אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך:
[טו] ותאמר לו הבה־לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן־לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית: פ
[טז] ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את־בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את־העם:
[יז] וילך יהודה את־שמעון אחיו ויכו את־הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את־שם־העיר חרמה:
[יח] וילכד יהודה את־עזה ואת־גבולה ואת־אשקלון ואת־גבולה ואת־עקרון ואת־גבולה:
[יט] ויהי יהוה את־יהודה וירש את־ההר כי לא להוריש את־ישבי העמק כי־רכב ברזל להם:
[כ] ויתנו לכלב את־חברון כאשר דבר משה ויורש משם את־שלשה בני הענק:
[כא] ואת־היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את־בני בנימן בירושלם עד היום הזה: פ
[כב] ויעלו בית־יוסף גם־הם בית־אל ויהוה עמם:
[כג] ויתירו בית־יוסף בבית־אל ושם־העיר לפנים לוז:
[כד] ויראו השמרים איש יוצא מן־העיר ויאמרו לו הראנו נא את־מבוא העיר ועשינו עמך חסד:
[כה] ויראם את־מבוא העיר ויכו את־העיר לפי־חרב ואת־האיש ואת־כל־משפחתו שלחו:
[כו] וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה: פ
[כז] ולא־הוריש מנשה את־בית־שאן ואת־בנותיה ואת־תענך ואת־בנתיה ואת־יושב יושבי דור ואת־בנותיה ואת־יושבי יבלעם ואת־בנתיה ואת־יושבי מגדו ואת־בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת:
[כח] ויהי כי־חזק ישראל וישם את־הכנעני למס והוריש לא הורישו: ס
[כט] ואפרים לא הוריש את־הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר: ס
[ל] זבולן לא הוריש את־יושבי קטרון ואת־יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס: ס
[לא] אשר לא הוריש את־ישבי עכו ואת־יושבי צידון ואת־אחלב ואת־אכזיב ואת־חלבה ואת־אפיק ואת־רחב:
[לב] וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו: ס
[לג] נפתלי לא־הוריש את־ישבי בית־שמש ואת־ישבי בית־ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית־שמש ובית ענת היו להם למס:
[לד] וילחצו האמרי את־בני־דן ההרה כי־לא נתנו לרדת לעמק:
[לה] ויואל האמרי לשבת בהר־חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית־יוסף ויהיו למס:
[לו] וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה: פ