פרק יב
[א] ויצעק איש אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע׀ עברת׀ להלחם בבני־עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרף עליך באש:
[ב] ויאמר יפתח אליהם איש ריב הייתי אני ועמי ובני־עמון מאד ואזעק אתכם ולא־הושעתם אותי מידם:
[ג] ואראה כי־אינך מושיע ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל־בני עמון ויתנם יהוה בידי ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם בי:
[ד] ויקבץ יפתח את־כל־אנשי גלעד וילחם את־אפרים ויכו אנשי גלעד את־אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה:
[ה] וילכד גלעד את־מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי־גלעד האפרתי אתה ויאמר ׀ לא:
[ו] ויאמרו לו אמר־נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל־מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף:
[ז] וישפט יפתח את־ישראל שש שנים וימת יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד: פ
[ח] וישפט אחריו את־ישראל אבצן מבית לחם:
[ט] ויהי־לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן־החוץ וישפט את־ישראל שבע שנים:
[י] וימת אבצן ויקבר בבית לחם: פ
[יא] וישפט אחריו את־ישראל אילון הזבולני וישפט את־ישראל עשר שנים:
[יב] וימת אילון הזבולני ויקבר באילון בארץ זבולן: פ
[יג] וישפט אחריו את־ישראל עבדון בן־הלל הפרעתוני:
[יד] ויהי־לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על־שבעים עירם וישפט את־ישראל שמנה שנים:
[טו] וימת עבדון בן־הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי: פ