פרק יז
[א] ויהי־איש מהר־אפרים ושמו מיכיהו:
[ב] ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח־לך ואתי ואת אלית וגם אמרת באזני הנה־הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה:
[ג] וישב את־אלף־ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את־הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך:
[ד] וישב את־הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו:
[ה] והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את־יד אחד מבניו ויהי־לו לכהן:
[ו] בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה: פ
[ז] ויהי־נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר־שם:
[ח] וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר־אפרים עד־בית מיכה לעשות דרכו:
[ט] ויאמר־לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא:
[י] ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה־לי לאב ולכהן ואנכי אתן־לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי:
[יא] ויואל הלוי לשבת את־האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו:
[יב] וימלא מיכה את־יד הלוי ויהי־לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה:
[יג] ויאמר מיכה עתה ידעתי כי־ייטיב יהוה לי כי היה־לי הלוי לכהן: פ