פרק כא
[א] ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא־יתן בתו לבנימן לאשה:
[ב] ויבא העם בית־אל וישבו שם עד־הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול:
[ג] ויאמרו למה יהוה אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד:
[ד] ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו־שם מזבח ויעלו עלות ושלמים: פ
[ה] ויאמרו בני ישראל מי אשר לא־עלה בקהל מכל־שבטי ישראל אל־יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא־עלה אל־יהוה המצפה לאמר מות יומת:
[ו] וינחמו בני ישראל אל־בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל:
[ז] מה־נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ביהוה לבלתי תת־להם מבנותינו לנשים:
[ח] ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא־עלה אל־יהוה המצפה והנה לא בא־איש אל־המחנה מיביש גלעד אל־הקהל:
[ט] ויתפקד העם והנה אין־שם איש מיושבי יבש גלעד:
[י] וישלחו־שם העדה שנים־עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את־יושבי יבש גלעד לפי־חרב והנשים והטף:
[יא] וזה הדבר אשר תעשו כל־זכר וכל־אשה ידעת משכב־זכר תחרימו:
[יב] וימצאו מיושבי׀ יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא־ידעה איש למשכב זכר ויבאו אותם אל־המחנה שלה אשר בארץ כנען: פ
[יג] וישלחו כל־העדה וידברו אל־בני בנימן אשר בסלע רמון ויקראו להם שלום:
[יד] וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא־מצאו להם כן:
[טו] והעם נחם לבנימן כי־עשה יהוה פרץ בשבטי ישראל:
[טז] ויאמרו זקני העדה מה־נעשה לנותרים לנשים כי־נשמדה מבנימן אשה:
[יז] ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא־ימחה שבט מישראל:
[יח] ואנחנו לא נוכל לתת־להם נשים מבנותינו כי־נשבעו בני־ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן: ס
[יט] ויאמרו הנה חג־יהוה בשלו מימים ׀ ימימה אשר מצפונה לבית־אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית־אל שכמה ומנגב ללבונה:
[כ] ויצו ויצוו את־בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים:
[כא] וראיתם והנה אם־יצאו בנות־שילו לחול במחלות ויצאתם מן־הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן:
[כב] והיה כי־יבאו אבותם או אחיהם לרוב לריב ׀ אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו: ס
[כג] ויעשו־כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן־המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל־נחלתם ויבנו את־הערים וישבו בהם:
[כד] ויתהלכו משם בני־ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו: פ
[כה] בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה: