פרק ה
[א] ותשר דבורה וברק בן־אבינעם ביום ההוא לאמר:
[ב] בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה:
[ג] שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל:
[ד] יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם־שמים נטפו גם־עבים נטפו מים:
[ה] הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל:
[ו] בימי שמגר בן־ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות:
[ז] חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל:
[ח] יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם־יראה ורמח בארבעים אלף בישראל:
[ט] לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה:
[י] רכבי אתנות צחרות ישבי על־מדין והלכי על־דרך שיחו:
[יא] מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזונו בישראל אז ירדו לשערים עם־יהוה:
[יב] עורי עורי דבורה עורי עורי דברי־שיר קום ברק ושבה שביך בן־אבינעם:
[יג] אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד־לי בגבורים:
[יד] מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר:
[טו] ושרי ביששכר עם־דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי־לב:
[טז] למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי־לב:
[יז] גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון:
[יח] זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה:
[יט] באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על־מי מגדו בצע כסף לא לקחו:
[כ] מן־שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם־סיסרא:
[כא] נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז:
[כב] אז הלמו עקבי־סוס מדהרות דהרות אביריו:
[כג] אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא־באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים:
[כד] תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך:
[כה] מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה:
[כו] ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו:
[כז] בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד:
[כח] בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו:
[כט] חכמות שרותיה תענינה אף־היא תשיב אמריה לה:
[ל] הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל:
[לא] כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה: פ