פרק י
[א] ויקח שמואל את־פך השמן ויצק על־ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי־משחך יהוה על־נחלתו לנגיד:
[ב] בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם־קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את־דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני:
[ג] וחלפת משם והלאה ובאת עד־אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל־האלהים בית־אל אחד נשא׀ שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל־יין:
[ד] ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי־לחם ולקחת מידם:
[ה] אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר־שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נבאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים:
[ו] וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר:
[ז] והיה כי תבאינה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך:
[ח] וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד־בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה:
[ט] והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך־לו אלהים לב אחר ויבאו כל־האתות האלה ביום ההוא: ס
[י] ויבאו שם הגבעתה והנה חבל־נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם:
[יא] ויהי כל־יודעו מאתמול שלשם ויראו והנה עם־נבאים נבא ס ויאמר העם איש אל־רעהו מה־זה היה לבן־קיש הגם שאול בנביאים:

[יב] ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על־כן היתה למשל הגם שאול בנבאים:
[יג] ויכל מהתנבות ויבא הבמה:
[יד] ויאמר דוד שאול אליו ואל־נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את־האתנות ונראה כי־אין ונבוא אל־שמואל:
[טו] ויאמר דוד שאול הגידה־נא לי מה־אמר לכם שמואל:
[טז] ויאמר שאול אל־דודו הגד הגיד לנו כי נמצאו האתנות ואת־דבר המלוכה לא־הגיד לו אשר אמר שמואל: פ
[יז] ויצעק שמואל את־העם אל־יהוה המצפה:
[יח] ויאמר׀ אל־בני ישראל פ
כה־אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את־ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל־הממלכות הלחצים אתכם:

[יט] ואתם היום מאסתם את־אלהיכם אשר־הוא מושיע לכם מכל־רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי־מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם:
[כ] ויקרב שמואל את כל־שבטי ישראל וילכד שבט בנימן:
[כא] ויקרב את־שבט בנימן למשפחתו למשפחתיו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן־קיש ויבקשהו ולא נמצא:
[כב] וישאלו־עוד ביהוה הבא עוד הלם איש ס ויאמר יהוה הנה־הוא נחבא אל־הכלים:

[כג] וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל־העם משכמו ומעלה:
[כד] ויאמר שמואל אל־כל־העם הראיתם אשר בחר־בו יהוה כי אין כמהו בכל־העם וירעו כל־העם ויאמרו יחי המלך: ס
[כה] וידבר שמואל אל־העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח שמואל את־כל־העם איש לביתו:
[כו] וגם־שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר־נגע אלהים בלבם:
[כז] ובני בליעל אמרו מה־ישענו זה ויבזהו ולא־הביאו לו מנחה ויהי כמחריש: פ