פרק יא
[א] ויעל נחש העמוני ויחן על־יביש גלעד ויאמרו כל־אנשי יביש אל־נחש כרת־לנו ברית ונעבדך:
[ב] ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל־עין ימין ושמתיה חרפה על־כל־ישראל:
[ג] ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם־אין מושיע אתנו ויצאנו אליך:
[ד] ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם וישאו כל־העם את־קולם ויבכו:
[ה] והנה שאול בא אחרי הבקר מן־השדה ויאמר שאול מה־לעם כי יבכו ויספרו־לו את־דברי אנשי יביש:
[ו] ותצלח רוח־אלהים על־שאול בשמעו כשמעו את־הדברים האלה ויחר אפו מאד:
[ז] ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל־גבול ישראל ביד המלאכים ׀ לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד־יהוה על־העם ויצאו כאיש אחד:
[ח] ויפקדם בבזק ויהיו בני־ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף:
[ט] ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה־לכם תשועה בחם כחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו:
[י] ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל־הטוב בעיניכם: ס
[יא] ויהי ממחרת וישם שאול את־העם שלשה ראשים ויבאו בתוך־המחנה באשמרת הבקר ויכו את־עמון עד־חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו־בם שנים יחד:
[יב] ויאמר העם אל־שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם:
[יג] ויאמר שאול לא־יומת איש ביום הזה כי היום עשה־יהוה תשועה בישראל:
[יד] ויאמר שמואל אל־העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה:
[טו] וילכו כל־העם הגלגל וימלכו שם את־שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו־שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וכל־אנשי ישראל עד־מאד: פ