פרק יט
[א] וידבר שאול אל־יונתן בנו ואל־כל־עבדיו להמית את־דוד ויהונתן בן־שאול חפץ בדוד מאד:
[ב] ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקש שאול אבי להמיתך ועתה השמר־נא בבקר וישבת בסתר ונחבאת:
[ג] ואני אצא ועמדתי ליד־אבי בשדה אשר אתה שם ואני אדבר בך אל־אבי וראיתי מה והגדתי לך: ס
[ד] וידבר יהונתן בדוד טוב אל־שאול אביו ויאמר אליו אל־יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא חטא לך וכי מעשיו טוב־לך מאד:
[ה] וישם את־נפשו בכפו ויך את־הפלשתי ויעש יהוה תשועה גדולה לכל־ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את־דוד חנם:
[ו] וישמע שאול בקול יהונתן וישבע שאול חי־יהוה אם־יומת:
[ז] ויקרא יהונתן לדוד ויגד־לו יהונתן את כל־הדברים האלה ויבא יהונתן את־דוד אל־שאול ויהי לפניו כאתמול שלשום: ס
[ח] ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשתים ויך בהם מכה גדולה וינסו מפניו:
[ט] ותהי רוח יהוה ׀ רעה אל־שאול והוא בביתו ישב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד:
[י] ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את־החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא: פ
[יא] וישלח שאול מלאכים אל־בית דוד לשמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם־אינך ממלט את־נפשך הלילה מחר אתה מומת:
[יב] ותרד מיכל את־דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט:
[יג] ותקח מיכל את־התרפים ותשם אל־המטה ואת כביר העזים שמה מראשתיו ותכס בבגד: ס
[יד] וישלח שאול מלאכים לקחת את־דוד ותאמר חלה הוא: ס
[טו] וישלח שאול את־המלאכים לראות את־דוד לאמר העלו אתו במטה אלי להמתו:
[טז] ויבאו המלאכים והנה התרפים אל־המטה וכביר העזים מראשתיו: ס
[יז] ויאמר שאול אל־מיכל למה ככה רמיתני ותשלחי את־איבי וימלט ותאמר מיכל אל־שאול הוא־אמר אלי שלחני למה אמיתך:
[יח] ודוד ברח וימלט ויבא אל־שמואל הרמתה ויגד־לו את כל־אשר עשה־לו שאול וילך הוא ושמואל וישבו בנוית בניות:
[יט] ויגד לשאול לאמר הנה דוד בנוית בניות ברמה:
[כ] וישלח שאול מלאכים לקחת את־דוד וירא את־להקת הנביאים נבאים ושמואל עמד נצב עליהם ותהי על־מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם־המה:
[כא] ויגדו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם־המה ס ויסף שאול וישלח מלאכים שלשים ויתנבאו גם־המה:

[כב] וילך גם־הוא הרמתה ויבא עד־בור הגדול אשר בשכו וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד ויאמר הנה בנוית בניות ברמה:
[כג] וילך שם אל־נוית ניות ברמה ותהי עליו גם־הוא רוח אלהים וילך הלוך ויתנבא עד־באו בנוית בניות ברמה:
[כד] ויפשט גם־הוא בגדיו ויתנבא גם־הוא לפני שמואל ויפל ערם כל־היום ההוא וכל־הלילה על־כן יאמרו הגם שאול בנביאם: פ