פרק כג
[א] ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את־הגרנות:
[ב] וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ס ויאמר יהוה אל־דוד לך והכית בפלשתים והושעת את־קעילה:

[ג] ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי־נלך קעלה אל־מערכות פלשתים: ס
[ד] ויוסף עוד דוד לשאול ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי־אני נתן את־פלשתים בידך:
[ה] וילך דוד ואנשו ואנשיו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את־מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה: ס
[ו] ויהי בברח אביתר בן־אחימלך אל־דוד קעילה אפוד ירד בידו:
[ז] ויגד לשאול כי־בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח:
[ח] וישמע שאול את־כל־העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל־דוד ואל־אנשיו:
[ט] וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל־אביתר הכהן הגישה האפוד: ס
[י] ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי־מבקש שאול לבוא אל־קעילה לשחת לעיר בעבורי:
[יא] היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד־נא לעבדך ס ויאמר יהוה ירד: ס

[יב] ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת־אנשי ביד־שאול ויאמר יהוה יסגירו: ס
[יג] ויקם דוד ואנשיו כשש־מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי־נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת:
[יד] וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר־זיף ויבקשהו שאול כל־הימים ולא־נתנו אלהים בידו:
[טו] וירא דוד כי־יצא שאול לבקש את־נפשו ודוד במדבר־זיף בחרשה: ס
[טז] ויקם יהונתן בן־שאול וילך אל־דוד חרשה ויחזק את־ידו באלהים:
[יז] ויאמר אליו אל־תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על־ישראל ואנכי אהיה־לך למשנה וגם־שאול אבי ידע כן:
[יח] ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו: ס
[יט] ויעלו זפים אל־שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון:
[כ] ועתה לכל־אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך:
[כא] ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי:
[כב] לכו־נא הכינו עוד ודעו וראו את־מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא:
[כג] וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל־נכון והלכתי אתכם והיה אם־ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה:
[כד] ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון:
[כה] וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי־דוד מדבר מעון:
[כו] וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל־דוד ואל־אנשיו לתפשם:
[כז] ומלאך בא אל־שאול לאמר מהרה ולכה כי־פשטו פלשתים על־הארץ:
[כח] וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על־כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות:
[כט] ויעל דוד משם וישב במצדות עין־גדי: ס