פרק כד
[א] ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי: ס
[ב] ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל־ישראל וילך לבקש את־דוד ואנשיו על־פני צורי היעלים:
[ג] ויבא אל־גדרות הצאן על־הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את־רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים:
[ד] ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר־אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את־איביך איבך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את־כנף־המעיל אשר־לשאול בלט:
[ה] ויהי אחרי־כן ויך לב־דוד אתו על אשר כרת את־כנף אשר לשאול:
[ו] ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם־אעשה את־הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי־משיח יהוה הוא:
[ז] וישסע דוד את־אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל־שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך: ס
[ח] ויקם דוד אחרי־כן ויצא מן המערה מהמערה ויקרא אחרי־שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו: ס
[ט] ויאמר דוד לשאול למה תשמע את־דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך:
[י] הנה היום הזה ראו עיניך את אשר־נתנך יהוה ׀ היום ׀ בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא־אשלח ידי באדני כי־משיח יהוה הוא:
[יא] ואבי ראה גם ראה את־כנף מעילך בידי כי בכרתי את־כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא־חטאתי לך ואתה צדה את־נפשי לקחתה:
[יב] ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה־בך:
[יג] כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה־בך:
[יד] אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד:
[טו] והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את־ריבי וישפטני מידך: פ
[טז] ויהי׀ ככלות דוד לדבר את־הדברים האלה אל־שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך:
[יז] ויאמר אל־דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה:
[יח] ואת ואתה הגדת היום את אשר־עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני:
[יט] וכי־ימצא איש את־איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי:
[כ] ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל:
[כא] ועתה השבעה לי ביהוה אם־תכרית את־זרעי אחרי ואם־תשמיד את־שמי מבית אבי:
[כב] וישבע דוד לשאול וילך שאול אל־ביתו ודוד ואנשיו עלו על־המצודה: ס