פרק ל
[א] ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל־נגב ואל־צקלג ויכו את־צקלג וישרפו אתה באש:
[ב] וישבו את־הנשים אשר־בה מקטן ועד־גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם:
[ג] ויבא דוד ואנשיו אל־העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו:
[ד] וישא דוד והעם אשר־אתו את־קולם ויבכו עד אשר אין־בהם כח לבכות:
[ה] ושתי נשי־דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי:
[ו] ותצר לדוד מאד כי־אמרו העם לסקלו כי־מרה נפש כל־העם איש על־בנו ועל־בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו: ס
[ז] ויאמר דוד אל־אביתר הכהן בן־אחימלך הגישה־נא לי האפוד ויגש אביתר את־האפוד אל־דוד:
[ח] וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד־הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי־השג תשיג והצל תציל:
[ט] וילך דוד הוא ושש־מאות איש אשר אתו ויבאו עד־נחל הבשור והנותרים עמדו:
[י] וירדף דוד הוא וארבע־מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את־נחל הבשור:
[יא] וימצאו איש־מצרי בשדה ויקחו אתו אל־דוד ויתנו־לו לחם ויאכל וישקהו מים:
[יב] ויתנו־לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא־אכל לחם ולא־שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות: ס
[יג] ויאמר לו דוד למי־אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה:
[יד] אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל־אשר ליהודה ועל־נגב כלב ואת־צקלג שרפנו באש:
[טו] ויאמר אליו דוד התורדני אל־הגדוד הזה ויאמר השבעה לי באלהים אם־תמיתני ואם־תסגרני ביד־אדני ואורדך אל־הגדוד הזה:
[טז] וירדהו והנה נטשים על־פני כל־הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה:
[יז] ויכם דוד מהנשף ועד־הערב למחרתם ולא־נמלט מהם איש כי אם־ארבע מאות איש־נער אשר־רכבו על־הגמלים וינסו:
[יח] ויצל דוד את כל־אשר לקחו עמלק ואת־שתי נשיו הציל דוד:
[יט] ולא נעדר־להם מן־הקטן ועד־הגדול ועד־בנים ובנות ומשלל ועד כל־אשר לקחו להם הכל השיב דוד:
[כ] ויקח דוד את־כל־הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד:
[כא] ויבא דוד אל־מאתים האנשים אשר־פגרו׀ מלכת׀ אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר־אתו ויגש דוד את־העם וישאל להם לשלום: ס
[כב] ויען כל־איש־רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם־דוד ויאמרו יען אשר לא־הלכו עמי לא־נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי־אם־איש את־אשתו ואת־בניו וינהגו וילכו: ס
[כג] ויאמר דוד לא־תעשו כן אחי את אשר־נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את־הגדוד הבא עלינו בידנו:
[כד] ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק׀ הירד היורד במלחמה וכחלק הישב על־הכלים יחדו יחלקו: ס
[כה] ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה: פ
[כו] ויבא דוד אל־צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה:
[כז] לאשר בבית־אל ולאשר ברמות־נגב ולאשר ביתר:
[כח] ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע:
[כט] ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני:
[ל] ולאשר בחרמה ולאשר בבור־עשן ולאשר בעתך:
[לא] ולאשר בחברון ולכל־המקמות אשר־התהלך־שם דוד הוא ואנשיו: פ