פרק ה
[א] ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה:
[ב] ויקחו פלשתים את־ארון האלהים ויבאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון:
[ג] וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את־דגון וישבו אתו למקומו:
[ד] וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי׀ כפות ידיו כרתות אל־המפתן רק דגון נשאר עליו:
[ה] על־כן לא־ידרכו כהני דגון וכל־הבאים בית־דגון על־מפתן דגון באשדוד עד היום הזה: פ
[ו] ותכבד יד־יהוה אל־האשדודים וישמם ויך אתם בעפלים בטחרים את־אשדוד ואת־גבוליה:
[ז] ויראו אנשי־אשדוד כי־כן ואמרו לא־ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי־קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו:
[ח] וישלחו ויאספו את־כל־סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה־נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את־ארון אלהי ישראל: ס
[ט] ויהי אחרי׀ הסבו אתו ותהי יד־יהוה ׀ בעיר מהומה גדולה מאד ויך את־אנשי העיר מקטן ועד־גדול וישתרו להם עפלים טחרים:
[י] וישלחו את־ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את־ארון אלהי ישראל להמיתני ואת־עמי:
[יא] וישלחו ויאספו את־כל־סרני פלשתים ויאמרו שלחו את־ארון אלהי ישראל וישב למקומו ולא־ימית אתי ואת־עמי כי־היתה מהומת־מות בכל־העיר כבדה מאד יד האלהים שם:
[יב] והאנשים אשר לא־מתו הכו בעפלים בטחרים ותעל שועת העיר השמים: ס