פרק ח
[א] ויהי כאשר זקן שמואל וישם את־בניו שפטים לישראל:
[ב] ויהי שם־בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע:
[ג] ולא־הלכו בניו בדרכו ויטו אחרי הבצע ויקחו־שחד ויטו משפט: פ
[ד] ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל־שמואל הרמתה:
[ה] ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה־לנו מלך לשפטנו ככל־הגוים:
[ו] וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה־לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל־יהוה: פ
[ז] ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקול העם לכל אשר־יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי־אתי מאסו ממלך עליהם:
[ח] ככל־המעשים אשר־עשו מיום העלתי אותם ממצרים ועד־היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם־לך:
[ט] ועתה שמע בקולם אך כי־העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם: ס
[י] ויאמר שמואל את כל־דברי יהוה אל־העם השאלים מאתו מלך: ס
[יא] ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את־בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו:
[יב] ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי־מלחמתו וכלי רכבו:
[יג] ואת־בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות:
[יד] ואת־שדותיכם ואת־כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו:
[טו] וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו:
[טז] ואת־עבדיכם ואת־שפחותיכם ואת־בחוריכם הטובים ואת־חמוריכם יקח ועשה למלאכתו:
[יז] צאנכם יעשר ואתם תהיו־לו לעבדים:
[יח] וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא־יענה יהוה אתכם ביום ההוא:
[יט] וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם־מלך יהיה עלינו:
[כ] והיינו גם־אנחנו ככל־הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את־מלחמתנו:
[כא] וישמע שמואל את כל־דברי העם וידברם באזני יהוה: פ
[כב] ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל־אנשי ישראל לכו איש לעירו: פ