פרק כ
[א] ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן־בכרי איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין־לנו חלק בדוד ולא נחלה־לנו בבן־ישי איש לאהליו ישראל:
[ב] ויעל כל־איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן־בכרי ואיש יהודה דבקו במלכם מן־הירדן ועד־ירושלם:
[ג] ויבא דוד אל־ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר־נשים ׀ פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית־משמרת ויכלכלם ואליהם לא־בא ותהיינה צררות עד־יום מתן אלמנות חיות: ס
[ד] ויאמר המלך אל־עמשא הזעק־לי את־איש־יהודה שלשת ימים ואתה פה עמד:
[ה] וילך עמשא להזעיק את־יהודה וייחר ויוחר מן־המועד אשר יעדו: ס
[ו] ויאמר דוד אל־אבישי עתה ירע לנו שבע בן־בכרי מן־אבשלום אתה קח את־עבדי אדניך ורדף אחריו פן־מצא לו ערים בצרות והציל עיננו:
[ז] ויצאו אחריו אנשי יואב והכרתי והפלתי וכל־הגברים ויצאו מירושלם לרדף אחרי שבע בן־בכרי:
[ח] הם עם־האבן הגדולה אשר בגבעון ועמשא בא לפניהם ויואב חגור׀ מדו לבשו ועלו ועליו חגור חרב מצמדת על־מתניו בתערה והוא יצא ותפל: ס
[ט] ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ותחז יד־ימין יואב בזקן עמשא לנשק־לו:
[י] ועמשא לא־נשמר בחרב׀ אשר ביד־יואב ויכהו בה אל־החמש וישפך מעיו ארצה ולא־שנה לו וימת ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן־בכרי:
[יא] ואיש עמד עליו מנערי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר־לדוד אחרי יואב:
[יב] ועמשא מתגלל בדם בתוך המסלה וירא האיש כי־עמד כל־העם ויסב את־עמשא מן־המסלה השדה וישלך עליו בגד כאשר ראה כל־הבא עליו ועמד:
[יג] כאשר הגה מן־המסלה עבר כל־איש אחרי יואב לרדף אחרי שבע בן־בכרי:
[יד] ויעבר בכל־שבטי ישראל אבלה ובית מעכה וכל־הברים ס ויקלהו ויקהלו ויבאו אף־אחריו:

[טו] ויבאו ויצרו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סללה אל־העיר ותעמד בחל וכל־העם אשר את־יואב משחיתם להפיל החומה:
[טז] ותקרא אשה חכמה מן־העיר שמעו שמעו אמרו־נא אל־יואב קרב עד־הנה ואדברה אליך:
[יז] ויקרב אליה ותאמר האשה האתה יואב ויאמר אני ותאמר לו שמע דברי אמתך ויאמר שמע אנכי:
[יח] ותאמר לאמר דבר ידברו בראשנה לאמר שאול ישאלו באבל וכן התמו:
[יט] אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת יהוה: פ
[כ] ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי אם־אבלע ואם־אשחית:
[כא] לא־כן הדבר כי איש מהר אפרים שבע בן־בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד תנו־אתו לבדו ואלכה מעל העיר ותאמר האשה אל־יואב הנה ראשו משלך אליך בעד החומה:
[כב] ותבוא האשה אל־כל־העם בחכמתה ויכרתו את־ראש שבע בן־בכרי וישלכו אל־יואב ויתקע בשפר ויפצו מעל־העיר איש לאהליו ויואב שב ירושלם אל־המלך: ס
[כג] ויואב אל כל־הצבא ישראל ובניה בן־יהוידע על־הכרי הכרתי ועל־הפלתי:
[כד] ואדרם על־המס ויהושפט בן־אחילוד המזכיר:
[כה] ושיא ושוא ספר וצדוק ואביתר כהנים:
[כו] וגם עירא היארי היה כהן לדוד: ס