פרק כב
[א] וידבר דוד ליהוה את־דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל־איביו ומכף שאול:
[ב] ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי־לי:
[ג] אלהי צורי אחסה־בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני:
[ד] מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע:
[ה] כי אפפני משברי־מות נחלי בליעל יבעתני:
[ו] חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות:
[ז] בצר־לי אקרא יהוה ואל־אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו:
[ח] ותגעש ויתגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי־חרה לו:
[ט] עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו:
[י] ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:
[יא] וירכב על־כרוב ויעף וירא על־כנפי־רוח:
[יב] וישת חשך סביבתיו סכות חשרת־מים עבי שחקים:
[יג] מנגה נגדו בערו גחלי־אש:
[יד] ירעם מן־שמים יהוה ועליון יתן קולו:
[טו] וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם ויהם:
[טז] ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו:
[יז] ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:
[יח] יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני:
[יט] יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי:
[כ] ויצא למרחב אתי יחלצני כי־חפץ בי:
[כא] יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי:
[כב] כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי:
[כג] כי כל־משפטו משפטיו לנגדי וחקתיו לא־אסור ממנה:
[כד] ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני:
[כה] וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו:
[כו] עם־חסיד תתחסד עם־גבור תמים תתמם:
[כז] עם־נבר תתבר ועם־עקש תתפל:
[כח] ואת־עם עני תושיע ועיניך על־רמים תשפיל:
[כט] כי־אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי:
[ל] כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג־שור:
[לא] האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו:
[לב] כי מי־אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו:
[לג] האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו דרכי:
[לד] משוה רגליו רגלי כאילות ועל במתי יעמדני:
[לה] מלמד ידי למלחמה ונחת קשת־נחושה זרעתי:
[לו] ותתן־לי מגן ישעך וענתך תרבני:
[לז] תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי:
[לח] ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד־כלותם:
[לט] ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי:
[מ] ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני:
[מא] ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם:
[מב] ישעו ואין משיע אל־יהוה ולא ענם:
[מג] ואשחקם כעפר־ארץ כטיט־חוצות אדקם ארקעם:
[מד] ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא־ידעתי יעבדני:
[מה] בני נכר יתכחשו־לי לשמוע אזן ישמעו לי:
[מו] בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם:
[מז] חי־יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי:
[מח] האל הנתן נקמת לי ומריד עמים תחתני:
[מט] ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני:
[נ] על־כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר:
[נא] מגדיל מגדול ישועות מלכו ועשה־חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד־עולם: פ