פרק כג
[א] ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן־ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל:
[ב] רוח יהוה דבר־בי ומלתו על־לשוני:
[ג] אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים:
[ד] וכאור בקר יזרח־שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ:
[ה] כי־לא־כן ביתי עם־אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי־כל־ישעי וכל־חפץ כי־לא יצמיח:
[ו] ובליעל כקוץ מנד כלהם כי־לא ביד יקחו:
[ז] ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת: פ
[ח] אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני׀ ראש השלשי הוא עדינו העצנו העצני על־שמנה מאות חלל בפעם אחד אחת: ס
[ט] ואחרו ואחריו אלעזר בן־דדי דודו בן־אחחי בשלשה גברים הגברים עם־דוד בחרפם בפלשתים נאספו־שם למלחמה ויעלו איש ישראל:
[י] הוא קם ויך בפלשתים עד׀ כי־יגעה ידו ותדבק ידו אל־החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך־לפשט: ס
[יא] ואחריו שמה בן־אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי־שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים:
[יב] ויתיצב בתוך־החלקה ויצילה ויך את־פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה: ס
[יג] וירדו שלשים שלושה מהשלשים ראש ויבאו אל־קציר אל־דוד אל־מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים:
[יד] ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם:
[טו] ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית־לחם אשר בשער: ס
[טז] ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו־מים מבאר בית־לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל־דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה:
[יז] ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים: ס
[יח] ואבישי אחי׀ יואב בן־צרויה הוא ראש השלשי השלושה והוא עורר את־חניתו על־שלש מאות חלל ולו־שם בשלשה:
[יט] מן־השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד־השלשה לא־בא: ס
[כ] ובניהו בן־יהוידע בן־איש־חי חיל רב־פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את־האריה הארי בתוך הבאר ביום השלג:
[כא] והוא־הכה את־איש מצרי אשר איש מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את־החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו:
[כב] אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלשה הגברים:
[כג] מן־השלשים נכבד ואל־השלשה לא־בא וישמהו דוד אל־משמעתו: ס
[כד] עשהאל אחי־יואב בשלשים אלחנן בן־דדו בית לחם: ס
[כה] שמה החרדי אליקא החרדי: ס
[כו] חלץ הפלטי עירא בן־עקש התקועי: ס
[כז] אביעזר הענתתי מבני החשתי: ס
[כח] צלמון האחחי מהרי הנטפתי: ס
[כט] חלב בן־בענה הנטפתי ס אתי בן־ריבי מגבעת בני בנימן: ס

[ל] בניהו פרעתני הדי מנחלי געש: ס
[לא] אבי־עלבון הערבתי עזמות הברחמי: ס
[לב] אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן: ס
[לג] שמה ההררי אחיאם בן־שרר האררי: ס
[לד] אליפלט בן־אחסבי בן־המעכתי ס אליעם בן־אחיתפל הגלני: ס

[לה] חצרו חצרי הכרמלי פערי הארבי: ס
[לו] יגאל בן־נתן מצבה ס בני הגדי: ס

[לז] צלק העמני ס נחרי הבארתי נשאי נשא כלי יואב בן־צריה: ס

[לח] עירא היתרי גרב היתרי: ס
[לט] אוריה החתי כל שלשים ושבעה: פ