תנך - ספר מלכים א פרק יד פסוק כה

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: