תנך - ספר מלכים א פרק כב פסוק כ

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: