תנך - ספר ישעיהו פרק מד פסוק ו

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: