תנך - ספר ישעיהו פרק נו פסוק ה

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: